TECHNICKÁ PODPORA
V případě jakéhokoliv dotazu ať už ohledně rozměru, materiálu, použití nebo ověření dostupnosti nás neváhejte kontaktovat:


Renáta Svačinová
+420 774 311 345 info@tesarskekovani.cz

Technická podpora

Ochrana osobních údajů

Vážení zákazníci internetového obchodu Tesařské kování,

vážíme si spokojených zákazníků a souvislosti se změnou legislativy si dovolujeme Vám zaslat informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR)

Správcem osobních údajů je společnost Martin Svačina s.r.o., se sídlem Komenského 836, Vizovice, 76312,  IČO 05249775, registrovaná u Krajského soudu v soudu v Brně, oddíl C, vložka 94311.

 

·     Jaké osobní údaje shromažďuje a zpracovává?

Shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail.

·     K jakým účelům osobní údaje využívá a zpracovává?

Zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

·     Jak dlouho údaje zpracovává?

Zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

·     Musíte osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout.

Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a popřípadě dodací adresa pro zboží, telefon, e-mailová adresa.

·     Z jakých zdrojů osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s uzavřením smlouvy na dodávku zboží či služeb.

·     Jakým způsobem zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

·     Komu osobní údaje poskytuje nebo předává?

Předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv společnosti Martin Svačina s.r.o.

Může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím služby spočívající v rozesílání pošty a doručování zboží.

·     Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů.  Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu info@tesarskekovani.eu

·     Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, když zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

·     Jak společnost Martin Svačina s.r.o. informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Toto poučeni a další detailní informace jsou veřejně přístupné na internetových stránkách www.tesarskekovani.eu

·     Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.