TECHNICKÁ PODPORA
V případě jakéhokoliv dotazu ať už ohledně rozměru, materiálu, použití nebo ověření dostupnosti nás neváhejte kontaktovat:


Renáta Svačinová
+420 774 311 345 info@tesarskekovani.cz

Technická podpora

Obchodní podmínky

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na jednotlivé kupní smlouvy realizované mezi internetovým

obchodem Tesařské kování:

Martin Svačina s.r.o.

Komenského 836

Vizovice

76312

Ič: 05249775

Dič: Cz05249775

tel. +420 603 311 346

na jedné straně jakožto prodávající (dále též jen Prodávající) a kupujícím (dále jen Kupující)

2. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká potvrzením objednávky Kupujícího ze strany

Prodávajícího. Nedílnou součástí objednávky Kupujícího je souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

3. Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se vždy řídí těmito Obchodními podmínkami, leda by si strany

ujednaly v písemné dohodě jinak. Písemná dohoda má přednost před těmito podmínkami.

 

II.OBJEDNÁVKA

1. Prodávající se zavazuje při vyřizování objednávek i případných dalších požadavků kupujících postupovat

s maximální odbornou péčí.

2. Prodávající potvrdí kupujícímu uzavření kupní smlouvy emailem do 48 hodin od odeslání objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit uzavření kupní smlouvy v tomto termínu bez udání důvodu. V

takovém případě mu vůči kupujícímu nevznikají žádné povinnosti. O této skutečnosti informuje kupujícího

do 2 pracovních dnů od odeslání objednávky. Po této lhůtě může prodávající odstoupit od potvrzené kupní

smlouvy pouze ze závažných důvodů jako je nemožnost ověřit údaje kupujícího (např. kupující kteroukoli

denní dobu nezvedá telefon a neodpovídá na emaily), nedostupnost zboží, či jiné nepřekonatelné překážky,

které nejsou způsobeny prodávajícím. O této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího neprodleně

informovat odesláním emailu na adresu uvedenou v registraci. Má se za to, že kupující byl informován,

pokud prodávající odeslal emailovou zprávu na adresu uvedenou v registraci kupujícího.

3. V případě, že kupující využije akční nabídky, která je platná za splnění určitých podmínek, stávají se tyto

akční podmínky součástí těchto obchodních podmínek.

 

III. DODACÍ PODMÍNKY

Odstoupení od smlouvy podle §53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb. , výměna zboží

1. Kupující, který je nepodnikající fyzickou osobou, má právo na odstoupení od kupní smlouvy nebo výměnu

zboží do 14ti dnů od převzetí zásilky. Odsouhlasením obchodních podmínek kupující souhlasí s tím, že

zboží musí vrátit nepoužité, v bezvadném stavu a pokud je to možné i v nepoškozeném originálním obalu a

včetně všech originálních etiket. Kupující odešle zboží zpět prodávajícímu, adresa.

2. Zásilka odeslána na dobírku nebude ze strany prodávajícího převzata. Kupující je povinen informovat

prodávajícího zda odstupuje od kupní smlouvy v souladu s ustanovením §53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb.

nebo žádá výměnu zboží. Prodávající se zavazuje, že za zboží, vrácené podle výše uvedených podmínek,

odešle na účet kupujícího do 30 dnů od převzetí zboží plnou kupní cenu. V případě zaslání vrácené částky

složenkou prostřednictvím České pošty na adresu kupujícího prodávající poníží zaslanou částku o cenu

nákladů na poštovné a DPH za takový úkon, a to ve výši 45 Kč.

3. V případě, že není k dispozici veškeré zboží z objednávky kupujícího, je prodávající oprávněn dodat

kupujícímu částečné plnění, které obsahuje dostupné zboží. Pokud prodávající účtuje kupujícímu přepravní

náklady, poníží účtovanou částku v poměru ceny objednaného a dodaného zboží. Kupující se zavazuje

částečné plnění podle těchto pravidel přijmout.

 

IV. Přepravní náklady

Přepravní náklady jsou účtovány dle hmotnosti a sazebníku vybravého dopravce.

Prodávající může účtovat nižší částku, než je uvedena v těchto obchodních podmínkách nebo přepravní

náklady zcela neúčtovat. V případě, že prodávající nabídne kupujícímu jiné podmínky a kupující je přijme, je

při dodržení podmínek k poskytnutí této výhody ze strany kupujícího (objem nákupu, značka zboží apod.),

prodávající povinen takto upravené přepravní náklady účtovat.

 

V. OCHRANA INFORMACÍ

  1. Jaké osobní údaje podávající shromažďuje a zpracovává?

Shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail.

  1. K jakým účelům osobní údaje využívá a zpracovává?

Zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

  1. Jak dlouho údaje zpracovává?

Zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

  1. Musíte osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout.

Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a popřípadě dodací adresa pro zboží, telefon, e-mailová adresa.

  1. Z jakých zdrojů osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s uzavřením smlouvy na dodávku zboží či služeb.

  1. Jakým způsobem zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

  1. Komu osobní údaje poskytuje nebo předává?

Předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv společnosti Martin Svačina s.r.o.

Může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím služby spočívající v rozesílání pošty a doručování zboží.

  1. Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů.  Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu info@tesarskekovani.eu

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a

zákazníkem.

2.Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

3. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České

republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

4. Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě

Kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní

inspekce či spor řešit online prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním

řešení sporů naleznete zde. Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

 

Tyto obchodní podmínky platí od 25. 5. 2018.